Siyosat МЕКТЕПЛЕРДЕ БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗ ҲҮРМЕТИНЕ ӨТКЕРИЛГЕН ИЛАЖЛАР

МЕКТЕПЛЕРДЕ БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗ ҲҮРМЕТИНЕ ӨТКЕРИЛГЕН ИЛАЖЛАР

0
МЕКТЕПЛЕРДЕ БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗ ҲҮРМЕТИНЕ  ӨТКЕРИЛГЕН ИЛАЖЛАР

Барлық билимлендириў мекемелери менен бир қатарда райондағы 1-санлы улыўма билим бериў мектеби жәмәәти де Мәмлекетимиздиң Биринши Президенти Ислам Каримовтың туўылған күни сәнесин салтанатлы жағдайда белгиледи.

Мектепте Президентимиз ҳүрметине көргизбели мүйеш шөлкемлестирилип, оған мектеп жәмәәти тәжим етип, гүл шеңберлерин қойды.

Буннан соң мектеп оқытыўшылары тәрепинен Президентимиз И.Каримовтың өмир жолы, Өзбекистан халқы ушын өмириниң ақырғы демлерине шекем ислеген баҳалы хызметлери ҳаққында жас әўладқа терең мазмунда түсиндирилди.

Сондай-ақ, усы күни мектебимизде Биринши Президентимиз ҳүрметине билим ҳәм спорт тараўы бойынша жарыслар шөлкемлестирилди. Атап айтқанда «Сиз Конституцияны билесизбе?» темасында билим-ринг, «Президент шығармаларын үйренемиз» атамасында шығармалар таңлаўы, «Өзбекистан жаслары дүньяда ҳеш кимнен кем емес» ҳәм «Спорт-саламатлық гиреўи» сүренлери астында спорттың волейбол түри бойынша жарыслар өткерилди.

Мәмлекетимиздиң Биринши Президенти И. Каримов-келешегимиз болған ҳәр бир жастың ядында мәңги сақланады ҳәм ол инсанның көрсеткен жолы менен ақыл-нәсиятларына жасларымыз бәрқулла әмел етип жасайды деп беккем исенемиз.

 

Г.ТУРДЫБАЕВА

Руўхый ҳәм ағартыўшылық ислери бойынша 1-санлы мектеп директорының орынбасары

____________________________________________________________________________

«Жақсыдан бағ қалады», дегендей, халқымыздың тыныш ҳәм пәраўан турмысы ушын бул уллы инсанның жаратып кеткен бағынан бүгин бәршемиз мийўесин татып,  тыныш-татыў жасап атырмыз. Оның тамырларының тереңлерге жайылып әсирлерден әсирлерге жетип  барыўы ушын әлпешлеп, абайлаўымыз тийис.Ол инсан арамызда болмағаны менен оның руўхын шад етип жасаў-перзентлик парызымыз.

Солай екен, Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти Ислам Каримовтың туўылған күни мүнәсибети менен еслеў кешеси 2-санлы улыўма билим бериў мектебинде үлкен көтериңкилик руўхында белгиленди.

Уллы инсанның ҳүрметине мектепте оқыўшылар арасында ҳәр түрли жарыслар, шығармалар таңлаўы өткерилди.  Соның менен бирге мектеп муғаллимлери  дөңгелек стол әтирапына жәмлесип, Биринши Президентимиздиң билимлендириў тараўына болған жоқары итибарын мақтаныш пенен тилге алды.

 

Ҳ.АСЕНОВА

____________________________________________________________________________

Өткенлерди еслеў, олардың руўхын шад етиў әзел-әзелден қан-қанымызқа сиңип, ең уллы қәдириятлармызға айланып, бүгинги күни руўхый өмиримиздиң ажыралмас бир бөлегине айланған.

Ўатанымыздың Биринши Президенти Ислам Каримовтың естелигин мәңгилестириў мақсетинде 6-санлы улыўма билим бериў мектебинде «Қүдиретли Ўатанда инсан уллы, еслеў муқаддес» мазмунында дөгерек сәўбети болып өтти.

Оқыўшыларға илаж даўамында уллы журт- басшымыздың ҳақыйқатында да қүдиретли инсан екенлиги ҳәм елимиздиң раўажланыўы жолында ислеген  хызметлери  ҳаққында айтып өтилди.

И.Кәримов өзиниң қайсарлығы ҳәм мәртлиги менен халқымызды еркинликке алып шықты.

Илажда устазлар Президентимиздиң шығармалары менен оқыўшыларды таныстырды.

С.ӨТЕНИЯЗОВ

«Камолот» ЖЖҲ районлық Кеңеси қәнигеси